Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kostovpartners.bg

Процедури и договори

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Договор за банков кредит.

 

 

Правна уредба: чл.430- чл.432 ТЗ.

Определение: Това е договор, по силата на който банката се задължава да отпусне на заемателя парична сума за определена цел и при уговорени условия и срок, а заемателят се задължава да ползва сумата съобразно уговореното и да я върне след изтичане на срока, както и да плати договорената лихва – чл.430, ал.1 и 2 от ТЗ. Договорът е двустранен, консенсуален, формален, възмезден, с продължително изпълнение. Основното задължение на банката е да предостави капитал, а на замодателят – да плати лихвата и да върне заетата сума. 

 

Лихвата по банковия кредит представлява по своята правна същност цената или възнаграждението, което заемополучателят е длъжен да плати на кредитора за ползването на предоставените му парични средства. Това е цената на капитала, който се отчуждава за временно ползване. Заемателят става собственик на паричната сума. Паричната сума се уговаря в българска или чуждестранна валута и трябва да се върне в съответната. Задължителен елемент от договора за банков кредит е целта, за която се отпуска кредитът. Използването на паричните средства за други цели е основание за предсрочна изискуемост на кредитите – чл.432, ал.1 от ТЗ.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Договор за банков влог.

 

                                                    

В ТЗ липсва общо определние на този договор, с отделни разпоредби са уредени неговите три подвида.

 

Обикновен влог – чл.420 от ТЗ, договор, по силата на който банката се задължава да пази предадените й определени парични знаци, ценни книжа или други движими вещи срещу възнаграждение. Предмет на договора са индивидуално определени движими вещи – парични знаци или ценни книжа. Договорът е двустранен, възмезден, реален, неформален, с продължително изпълнение. Може да бъде с конкретно определен срок или безсрочен. Банката има задължение да пази предадените й предмети, а влогодателят – да плати възнаграждение. Влогодателят има право да иска връщането на вложената вещ по всяко време, но ако е уговорен срок и банката е направила разноски с оглед уговореното време, трябва да се платят от него разноските за целия период на договора – чл.420, ал.2 от ТЗ.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Търговски представител. Търговски пълномощник.

 

Определение:

Търговският представител е лице, което самостоятелно и по занятие сътрудничи на друг търговец при извършване на търговската му дейност /чл. 32, ал. 1 ТЗ/. Търговският представител има следните признаци:

·      търговец

·   самостоятелност – независим от търговеца, не се намира с него в трудови правоотношения, не получава твърдо установено възнаграждение.

·      сключва сделки за сметка на търговеца. Не е съществен белег от чие име извършва правната сделка.

·      не се вписва в търговския регистър.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Прокурист на търговско дружество.

 

Определение:

Прокурист е ФЛ, натоварено и упълномощено от търговеца да управлява предприятието му срещу възнаграждение /чл. 21 ТЗ/. Прокурист може да бъде само ФЛ. За да може да извършва правни сделки ФЛ трябва да е дееспособно. Прокуристът действа от името на търговеца и сделките, които той сключва пораждат непосредствено правни последици за търговеца.

Търговецът може да упълномощи две или повече лица да осъществяват прокурата заедно или поотделно.

Упълномощаването при прокурата е формална сделка – писмена с нотариална заверка на подписите. С нея прокуриста се задължава спрямо търговеца срещу възнаграждение да извършва управлението на търговското предприятие. 

logo-footer_new.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kostovpartners.bg
© 2023 Kostovpartners.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns