Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kostovpartners.bg

Процедури и договори

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Приемане на искане за прихващане или възстановяване на данъци.

 

 

Правно основание.

чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК); чл. 103 – чл. 105 от Закона за задълженията и договорите.

 

Характеристика:

 

Чрез искането за прихващане или възстановяване по реда на ДОПК се осигурява възможност на лицето да предяви правото си на възстановяване (прихващане) на недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции за републиканския бюджет.

С това искане се инициира производство по прихващане или възстановяване на суми, чрез възлагане на проверка или ревизия.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Заснемане на граница на поземлен имот или на сграда.

 

 

 

Правно основание.

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14)

 

Характеристика:

Целта на административната услуга е да укаже реда и условията за отразяване в кадастралната карта на изменение за промяна на границите на поземлените имоти и очертанията на сградите. При създаване на нови обекти на кадастъра, както и при допълване на непълноти и поправяне на грешки, се изработва скицата-проект за изменение в кадастралната карта съгласно образец, одобрен от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Услугата се извършва за поддържане на кадастралната карта в актуално състояние в резултат на настъпили изменения при:

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

 

Процедура за регистрация по ЗДДС. Нужни документи.

 

Правно основание:

 

чл. 94-101 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), чл. 74 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).

 

Характеристика.

 

Националната агенция за приходите създава и поддържа специален регистър за целите на данък върху добавената стойност (ДДС), който е част от регистъра за задължените лица по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор.

Настоящото описание указва реда и условията за приемане на заявление за регистрация по ЗДДС.

logo-footer_new.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kostovpartners.bg
© 2023 Kostovpartners.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns