Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kostovpartners.bg

Процедури и договори

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Заснемане на граница на поземлен имот или на сграда.

 

 

 

Правно основание.

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14)

 

Характеристика:

Целта на административната услуга е да укаже реда и условията за отразяване в кадастралната карта на изменение за промяна на границите на поземлените имоти и очертанията на сградите. При създаване на нови обекти на кадастъра, както и при допълване на непълноти и поправяне на грешки, се изработва скицата-проект за изменение в кадастралната карта съгласно образец, одобрен от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Услугата се извършва за поддържане на кадастралната карта в актуално състояние в резултат на настъпили изменения при:

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

 

Процедура за регистрация по ЗДДС. Нужни документи.

 

Правно основание:

 

чл. 94-101 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), чл. 74 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).

 

Характеристика.

 

Националната агенция за приходите създава и поддържа специален регистър за целите на данък върху добавената стойност (ДДС), който е част от регистъра за задължените лица по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор.

Настоящото описание указва реда и условията за приемане на заявление за регистрация по ЗДДС.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Констативен нотариален акт.

 

Основното при констативните нотариални актове е, че във формата на нотариален акт се удостоверява (констатира) съществуването на правото на собственост или други вещни права, без да се прехвърлят, променят или погасяват такива. 

Широко разпространени са два вида констативни актове:

 

1. Така наречените “констативни актове по документи”, регламентирани в чл. 587, ал. 1 ГПК; и 

2. констативни актове за признаване на права, придобити на основание давностно владение - чл. 587, ал. 2 ГПК

I. Общото при удостоверяването им е че производството е едностранно, започва по писмена молба на страната. Издаденият акт не се ползва със сила на пресъдено нещо, правният интерес е предпоставка за извършването му. 

logo-footer_new.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kostovpartners.bg
© 2022 Kostovpartners.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns