Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kostovpartners.bg

Процедури и договори

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Комисионен договор.

 

 

Определение:

Комисионният договор представлява съглашение, по силата на което едната страна – комисионер, се задължава да извърши от свое име, но за сметка на другата страна, наречена доверител, една или повече правни сделки срещу възнаграждение. Правната уредба е в Глава 24 от Дял 3 на ТЗ.

 

Комисионният договор е: двустранен; винаги възмезден; неформален; консенсуален; вид договор за извършване на услуги; отнася се за правна сделка, правни действия; комисионерът няма представителна власт за доверителя. Съглашението е обикновен договор за поръчка. За комисионния договор се прилагат разпоредбите за него в ЗЗД. 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Клон на фирма. Клон на чуждестранна фирма.

 

 

Определение: Клонът е част от дейността на търговеца, която се осъществява в населено място, различно от населеното място, където се намира неговото седалище 

Всеки търговец може да има клонове, ако извършва търговска дейност в други населени места, различни  от седалището му. Налице е неограниченост на броя на клоновете. Всички търговци /ФЛ и ЮЛ/ могат да имат клонове. Клонове може да има в чужбина, както и да се откриват чуждестранни клонове в Р. България. 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Запис на заповед. Процедура.

 

 

Определение:

Записът на заповед представлява едностранна сделка, която е формална – необходимо е означението „запис на заповед”, както е при менителницата. Издателят ѝ обещава да заплати на друго лице или на негова заповед определена сума пари. Записът на заповед е ценна книга, която може да се прехвърля, залага, въз основа на нея може да се издава изпълнителен лист и да се образува изпълнително производство, без да е осъден длъжникът. Самият платец е издател и чрез нея той прави обещание, че ще плати. За записа на заповед не са необходими дубликати – изготвя се в един екземпляр. Записът на заповед се използва за обезпечителна цел. 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

  

Договор за лизинг. Оперативен и финансов лизинг.

 

 

Определение:

Договорът за лизинг е договор, по сила на който едната страна, наречена лизингодател, се задължава да предостави за ползване вещ на другата страна, наречена лизингополучател, срещу възнаграждение. Предмет са недвижими и движими вещи, кораби, самолети, софтуер, МПС, дори предприятие. Характеристика – двустранен, възмезден, консенсуален и неформален договор с продължително изпълнение.

 

Задължения на страните: 1) на лизингодателя – същите както при наемодателя – да предостави вещта за ползване и да обезпечи необезпокоявано ползване за срока на договора; 2) на лизингополучателя – като наемателя – да понесе всички разноски по ползването на вещта и по текущия и ремонт, да плаща лизинговите вноски, да понесе разноските по поддържането на вещта и да я върне след изтичане срока на договора.

logo-footer_new.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kostovpartners.bg
© 2023 Kostovpartners.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns