Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kostovpartners.bg

Процедури и договори

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Как да участвам в процедура по възлагане на обществена поръчка?

 

1. Общи положения.

Законът за обществените поръчки има за задача да създаде правни гаранции за развитието на свободна и лоялна конкуренция, т.е. да бъде осигурена възможност на всички правни субекти да участват в процедурите и състезанието между тях да протече на база на обективни пазарни критерии.

Възложителят взима решение за откриване на процедура по възлагане на обществeна поръка според нуждите му, които тази поръчка следва да задоволи при спазване на заложените в ЗОП принципи и условия. За тази цел Законът предоставя право на всеки стопански субект като заинтересовано лице да участва във възлагателни процедури, съобразно своя финансов, технически и ресурсен капацитет. Тази колаборация от налични възможности на стопанските субекти следва да е относима към заложените от възложителя изисквания.

 

2.“Заинтересовано лице” по смисъла на ЗОП.

В §2, т.14 от ДР на ЗОП е дадено определение на понятието „Заинтересовано лице": “всяко лице, което има или е имало интерес от получаването на определена обществена поръчка и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение”.  Същността на това понятие е от значение особено в случаите на оспорване акт на възложителя, съобразно разпоредбата на чл.198, ал.1, т.1 ЗОП. В тези хипотези всяко “заинтересовано лице” задължително посочва в жалбата си обстоятелствата, на които основава качеството си на заинтересовано лице, както и прилага към нея доказателства за сочените обстоятелства. Практиката на КЗК и ВАС при обжалване на решенията за откриване на обществени поръчки наприме,  е еднопосочна и приема, че лица, които не попадат в обхвата на § 2, т. 14 от ДР на ЗОП, не притежават правен интерес от обжалване.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Как да подготвите обществена поръчка за доставка на храна в учебни и социални заведения?

 

 

Прецизното и всеобхватно прилагане на правната доктрина в сферата, регулираща здравословното хранене в детските заведения и училища би следвало да е приоритет на всяка една институция в Държавата.  В продължение на казаното, публичните възложители разходващи бюджетни средства за осигуряване хранителни продукти в държавни и общински заведения, следва да са изключително прецизни при подготовката на процедура по възлагане на обществена поръчка в тази област. Считаме, че изискванията към участниците, критериите за техния подбор, техническите спецификации, проект на договор, като съвкупност от документи, които възложителят подготвя съобразно ЗОП, следва да кореспондират в максимална степен на целта, за която се провеждат – осигуряване на качествена здравословна храна в обектите за социални услуги.

 За тази цел ще очертаем основните стъпки, които да се прилагат в процедура по възлагане на обществена поръчка по чл.18 от ЗОП, така че тя да бъде подготвена, организирана и проведена в съответствие с правилата на Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане и другите относими действащи нормативни актове в областта на храните и техните качествени характеристики.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Как да подготвя обществена поръчка в сектор „Здравеопазване“ ?

 

В настоящото изложение ще очертаем основните стъпки, които следва да се приложат в процедура по възлагане на обществена поръчка по чл.18 от ЗОП, така че тя да бъде подготовена, организирана и проведена в съответствие с правилата на Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане и другите относими действащи нормативни актове.

 

1.Общи положения.

1.1. Правно понятие „Публичен възложител“ на обществена поръчка! 

Публичните възложители са определени в  чл.5, ал. 2 от ЗОП. Тук попадат и държавните и общински лечебни заведения[1], чиято релевантност и относимост към понятието „публичен възложител“ се допълва и от даденото  в  §2, т.43 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки определение за „Публичноправна организация". В продължение на казаното държавните и общински лечебни заведения са публичноправни организации, които придобиват качеството на „публичен възложител“, качеството си на юридически лица, тъй като са създадени с а) конкретната цел да задоволяват нужди от общ интерес; б)  нямат промишлен или търговски характер; в) финансирани са с повече от 50 на сто от държавни, териториални или местни органи или от други публичноправни организации, или е обект на управленски контрол от страна на тези органи; или има управителен или надзорен орган, повечето от половината от членовете на който са назначени от публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 14 ЗОП.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Процедура по участие в публична продан на недвижим имот.

 

 

 

Публичната продан стартира с нейното обявяване по съответния ред, като в това производство участват или страните в едно приключило делбено дело при неподеляем недвижим имот в хипотезата на чл.348 от ГПК или трети лица с наддавателни предложения по отношение на описан имот от съдебния изпълнител, служещ за обезпечение на вземяне на взискателя  по едно изпълнителни дело – аргумент от чл.483 ГПК.

 

Първоначалната цена на имота, обект на публичната продан се определя от вещо лице в хипотезата на чл.485 от ГПК, като тя може да бъде 80% от стойността на имота(виж чл.485, ал.4). Съдебният изпълнител е длъжен след изтичането на една седмица от описа да изготви обявление за проданта, в което посочва собственика на имота, описание на имота, ипотекиран ли е той, има ли установени към момента на възбраната ограничени вещни права върху имота, вписани искови молби, възбрани и договори за наем, цената, от която ще започне проданта, и мястото и деня, в който ще започне и ще завърши проданта.

Обявлението се поставя на съответните места в канцеларията на частния или държавен съдебен изпълнител, в сградата на районния съд, в общината или кметството по местонахождението на имота, на самия имот и се публикува на интернет страницата на окръжния съд по местоизпълнението, и то най-малко един ден преди посочения в обявлението ден за започване на проданта.

logo-footer_new.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kostovpartners.bg
© 2024 Kostovpartners.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns