Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kostovpartners.bg

Процедури и договори

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Саморъчно или нотариално завещание?

 

Завещанието е едностранна безвъзмездна сделка – едностранно волеизявление на дадена личност, насочено към пораждане на правни последици за след смъртта на наследодателя.

Наследникът получава само това, което е било в патримониума на завещателя – част от него(например само конкретен имот) или всички движими и недвижими вещи, банкови влогове и други активи, съставляващи наследството.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Регистрация на тютюневи продукти и електронни цигари в Европейската комисия.

 

 

 

Съгласно Директивата за тютюневите изделия (2014/40/ЕС) производителите и вносителите на тютюневи изделия, електронни цигари и контейнери за многократно пълнене трябва да предоставят основна информация на органите в страните от ЕС, в които възнамеряват да продават своите продукти. Електронният инструмент за предоставяне на тази информация се нарича Общ портал на ЕС (EU-CEG).

Ето някои основни насоки как да използвате Общия портал на ЕС (EU-CEG), за да подавате информация до страните от ЕС относно тютюневи изделия, електронни цигари и контейнери за многократно пълнене в изпълнение на разпоредбите на Директивата за тютюневите изделия (2014/40/ЕС).

 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Дружество с ограничена отговорност.

 

 Легалната дефиниция гласи: „Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.“ От легалното определение не могат да се извлекат основните характеристики на ООД.

Най-краткото определение, което може да се даде за ООД е, че то е търговско дружество, чийто капитал е разделен на дялове. От това определение могат да се извлекат следните правни признаци на ООД:

 

- то е вид търговско дружество – следователно притежава родовите белези на търговското дружество – то е търговец; юридическо лице; корпоративно юридическо лице;

- видовите му белези са (differentia specifica): капиталово търговско дружество, тъй като се нуждае от фиксиран в дружествения договор законоустановен капитал; капиталът му е разделен на дялове; то е договорно търговско дружество, защото възниква въз основа на договор.

ООД не е чисто капиталово дружество, а междинна дружествена форма, тъй като притежава някои от белезите на персоналните дружества. При ООД сдружаването е с оглед на личността (intuitu personae).

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Спедиционен договор. Процедура. Изготвяне на спедиционен договор.

 

 

 

Правна уредба: 361 – 366 от Търговския закон (ТЗ);

 

Определение: Според легалната дефиниция спедиционният договор е договор, с който едната страна, наречена спедитор, се задължава срещу възнаграждение да сключи от свое име и за сметка на другата страна, наречена доверител, договор за превоз на товари.

Предмет: задължение да се извърши едно правно действие за сметка на друго лице, в случая - конкретно определено правно действие – сключване само на договор за превоз.

logo-footer_new.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kostovpartners.bg
© 2022 Kostovpartners.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns