Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kostovpartners.bg

Процедури и договори

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Апорт. Извършване на непарична вноска в търговско дружество.

 

 

 

 

Правно основание.

 

Търговския закон (ТЗ) - чл. 72-73в; Граждански процесуален кодекс (ГПК) - чл. 424-435.

Участници/субекти
1. Задължени да направят вноска са учредителите, респ. съдружниците и акционерите в търговски дружества.

2. Когато се извършва непарична вноска в ООД, АД или КДА, във връзка с оценката на вноската участник в процедурата се явява и съответният окръжен съд, пред който ще бъде регистрирано учредяваното дружество или окръжния съд по регистрация в случаите на увеличаване на капитала на съществуващо дружество.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Прехвърляне на търговско предприятие. Продажба на фирма.

 

Правно основание.

 

Членове 15-16а, 262п от Търговския закон (ТЗ)

Действие на оповестяването. Вписване с оповестително действие. 

 

Същност.

 

Предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите. Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне. При прехвърляне на предприятие, ако няма друго споразумение с кредиторите, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права. Кредиторите на търсими задължения са длъжни да се обърнат първо към отчуждителя на предприятието.

Правоприемникът управлява отделно преминалото върху него търговско предприятие за срок 6 месеца от вписване на прехвърлянето.

Прехвърлянето на търговско предприятие се вписва в търговския регистър едновременно по делото на отчуждителя и на правоприемника.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Вписване на данни в регистъра на обществените поръчки.

  

Правно основание. 

Закон за обществените поръчки (ЗОП); Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

 

Характеристика: 

Вписването на данни в Регистъра на обществените поръчки (РОП) е пряко свързано с принципите, прогласени в чл. 2 от ЗОП: публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Тъй като регистърът е публичен, до знанието на всички заинтересувани правни субекти се довежда значителна по вид и обем информация относно съответната обществена поръчка. Достъпът до информацията от РОП е свободен и се осъществява чрез страницата на Агенцията по обществени поръчки (АОП) в Интернет на адрес www.aop.bg.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Приемане на искане за прихващане или възстановяване на данъци.

 

 

Правно основание.

чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК); чл. 103 – чл. 105 от Закона за задълженията и договорите.

 

Характеристика:

 

Чрез искането за прихващане или възстановяване по реда на ДОПК се осигурява възможност на лицето да предяви правото си на възстановяване (прихващане) на недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции за републиканския бюджет.

С това искане се инициира производство по прихващане или възстановяване на суми, чрез възлагане на проверка или ревизия.

logo-footer_new.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kostovpartners.bg
© 2022 Kostovpartners.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns