Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kostovpartners.bg

Процедури и договори

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

  

Процедура за категоризиране на хотели, ресторанти и други места за настаняване.

 

 

 

I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите: Категоризация на места за настаняване с уникален идентификатор 2760

 

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Закон за туризма - чл. 129 и сл. ЗТ 

 

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Апорт. Извършване на непарична вноска в търговско дружество.

 

 

 

 

Правно основание.

 

Търговския закон (ТЗ) - чл. 72-73в; Граждански процесуален кодекс (ГПК) - чл. 424-435.

Участници/субекти
1. Задължени да направят вноска са учредителите, респ. съдружниците и акционерите в търговски дружества.

2. Когато се извършва непарична вноска в ООД, АД или КДА, във връзка с оценката на вноската участник в процедурата се явява и съответният окръжен съд, пред който ще бъде регистрирано учредяваното дружество или окръжния съд по регистрация в случаите на увеличаване на капитала на съществуващо дружество.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Прехвърляне на търговско предприятие. Продажба на фирма.

 

Правно основание.

 

Членове 15-16а, 262п от Търговския закон (ТЗ)

Действие на оповестяването. Вписване с оповестително действие. 

 

Същност.

 

Предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите. Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне. При прехвърляне на предприятие, ако няма друго споразумение с кредиторите, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права. Кредиторите на търсими задължения са длъжни да се обърнат първо към отчуждителя на предприятието.

Правоприемникът управлява отделно преминалото върху него търговско предприятие за срок 6 месеца от вписване на прехвърлянето.

Прехвърлянето на търговско предприятие се вписва в търговския регистър едновременно по делото на отчуждителя и на правоприемника.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Вписване на данни в регистъра на обществените поръчки.

  

Правно основание. 

Закон за обществените поръчки (ЗОП); Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

 

Характеристика: 

Вписването на данни в Регистъра на обществените поръчки (РОП) е пряко свързано с принципите, прогласени в чл. 2 от ЗОП: публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Тъй като регистърът е публичен, до знанието на всички заинтересувани правни субекти се довежда значителна по вид и обем информация относно съответната обществена поръчка. Достъпът до информацията от РОП е свободен и се осъществява чрез страницата на Агенцията по обществени поръчки (АОП) в Интернет на адрес www.aop.bg.

logo-footer_new.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kostovpartners.bg
© 2023 Kostovpartners.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns