Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kostovpartners.bg

Наредби

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Приложение № 1 към Решение № 198, взето с Протокол № 10 от 28.05.2009г.

Изм. и доп. с Решение № 427, взето с Протокол № 18 от 25.10.2012г.

                                                                                      

 

                  РАЗДЕЛ I

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.(1) С настоящата наредба се уреждат обществените отношения,

свързани с осигуряването и опазването на обществения ред и създаване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите на територията на Община Пловдив.

(2) Наредбата се прилага по отношение на:

1. Всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на

територията на Община Пловдив;

2. Собствениците, ползвателите и наемателите на жилищни сгради;

3.Управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените за общо ползване части на сгради и прилежащите терени;

4. Управителите и представляващите търговски дружества, едноличните търговци, предприятията, учрежденията, организациите, юридическите лица с нестопанска цел, а така също и лицата, развиващи търговска дейност на територията на Община Пловдив;

5. Ръководствата на търговски дружества, предприятия, учреждения,

организации, юридически и физически лица, ползващи територии в промишлените зони.

Чл.2. Определените от Кмета  длъжностни лица от Община Пловдив,

Районните администрации и други упълномощени по съответния ред органи са

задължени да упражняват контрол по спазване  изискванията на Наредбата и

да налагат глоби и имуществени санкции на нарушителите.

Чл.3. Задължават се:

(1) Физическите лица, едноличните търговци и  юридическите лица  да

оказват съдействие на служителите от общинската/районна администрация при изпълнение на служебните им задължения относно прилагане

разпоредбите на настоящата Наредба.

(2) Гражданите са длъжни, при поискване от компетентните длъжностни

лица, упражняващи контрол по спазване изискванията на настоящата Наредба, да удостоверяват своята самоличност, съгласно разпоредбите на чл.6 от Закона за българските документи за самоличност (обн., ДВ, бр. 93 от 11.08.1998 г.).

logo-footer_new.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kostovpartners.bg
© 2024 Kostovpartners.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns