Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kostovpartners.bg

ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

Дружествено право в Пловдив. Адвокат по търговско право в Пловдив.

 

 

Структуриране на холдингови групи.

Холдинговото дружество е акционерно дружество, командитно дружество с акции или дружество с ограничена отговорност, което има за цел под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление, със или без да извършва собствена производствена или търговска дейност.  Търговските дружества в холдингаса зависими, наричат се дъщерни за разлика от дружеството-майка. Дъщерни са дружествата, в които майчинското дружество (наричано холдинг) притежава или контролира пряко или непряко най-малко 25% от акциите или дяловете или може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния съвет. Предметът на дейност на холдинговото дружествов България може да бъде: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чудестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; финансиране на дружества, в които самото холдингово дружество участва. Холдинговото дружествоне може: да участва в дружество, което не е юридическо лице; да придобива лицензи, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества; да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване.

Холдингът има своя юридически семантика, въпреки че правната му уредба все още не е придобила пълно практическо приложение. При холдингът също така се наблюдава особен данъчно-облагателен режим, който още не е установен от данъчните служби. За сметка на това правният аспект е уреден. Холдингът се състои от две части: холдингово дружество и дъщерни дружества. Техните отношения трябва да отговарят на следните формални критерии:

Холдинговото дружествотрябва да бъде капиталово дружество. Поне 25% от капитала на холдинговото дружество трябва да се състои от акции или дялове на дружества. Поне 25% от капитала на всяко от дъщерните дружества трябва да бъдат притежавани от холдинговото дружество. Какво е значението дали имаме холдингили не? Търговските дружества в холдинга са отделни юридически лица, следователно всяко от тях е отделен данъчен субект. Всяко от тях плаща данък върху печалбата, изчислява дивидент за холдинговото дружество, където отново се облага. Имаме двукратно облагане на един и същи доход.

Процесът по вписване и регистрация на търговски дружества е свързан с редица юридически специфики и проблеми, които следва да бъдат отчетени в самото начало на регистрация на фирмите, независимо дали се прави вписване на ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др. по Търговския Закон или регистрация на ДЗЗД по Закона за задълженията и договорите.

 

Изкупуване, вливане, сливане и разделяне, продажба на акции и дялове

Екипът на кантота "Костов и партньори" ще Ви консултира във връзка с преобразуването на Вашето търговско дружество при следните хипотези:

 

Вливане е всяко преобразуване, за което едновременно са изпълнени следните условия:

1.всички активи и пасиви на едно или повече преобразуващи се дружества преминават към съществуващо приемащо дружество, като преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация;

2.на акционерите или съдружниците в преобразуващите се дружества се издават акции или дялове от приемащото дружество. Вливане е и всяко преобразуване, при което всички активи и пасиви на преобразуващо се дружество преминават към приемащо дружество, притежаващо всички акции или дялове на преобразуващото се дружество, и преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация.

 

Сливане е всяко преобразуване, за което едновременно са изпълнени следните условия:

1.всички активи и пасиви на две или повече преобразуващи се дружества преминават към новоучредено дружество, като преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация;

2.на акционерите или съдружниците в преобразуващите се дружества се издават акции или дялове от новоучреденото дружество.

 

Разделяне е всяко преобразуване, за което едновременно са изпълнени следните условия:

1.всички активи и пасиви на едно преобразуващо се дружество преминават към две или повече съществуващи или новоучредени дружества, като преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация;

2.на акционерите или съдружниците в преобразуващото се дружество се издават акции или дялове от всяко едно от съществуващите или новоучредените дружества, пропорционално на притежаваните от акционерите или съдружниците акции или дялове в преобразуващото се дружество.

 

Отделяне е всяко преобразуване, за което едновременно са изпълнени следните условия:

1.една или повече от обособените дейности на преобразуващо се дружество преминават към едно или повече съществуващи или новоучредени дружества, като преобразуващото се дружество не се прекратява и запазва поне една обособена дейност;

2.на акционерите или съдружниците в преобразуващото се дружество се издават акции или дялове от съществуващите или новоучредените дружества, пропорционално на притежаваните от тях акции или дялове в преобразуващото се дружество.

 

Прехвърляне на обособена дейност

Прехвърляне на обособена дейност е преобразуване, при което една, повече или всички обособени дейности на преобразуващо се дружество преминават към едно или повече съществуващи или новоучредени дружества, като в замяна съществуващите или новоучредените дружества издават акции или дялове в полза на преобразуващото се дружество и преобразуващото се дружество не се прекратява.

 

Замяна на акции или дялове е преобразуване, за което едновременно са изпълнени следните условия:

1.придобиващото дружество в резултат на преобразуването притежава повече от половината от акциите с право на глас или от дяловете на придобитото дружество или, когато вече притежава такъв дял от капитала, придобива допълнителен дял от акциите или дяловете;

2.акционерите или съдружниците в придобитото дружество заменят акциите или дяловете си срещу издаване на акции или дялове от придобиващото дружество.

 

Допълнителни парични плащания и неиздаване на акции или дялове.

В случаите на вливане, сливане, разделяне, отделяне и замяна на акции или дялове за постигане на еквивалентно съотношение на замяна могат да се направят парични плащания на акционерите или съдружниците в преобразуващите се или придобити дружества в размер до 10 на сто от номиналната стойност на издадените акции или дялове в резултат на преобразуването.

 

Изготвяне на договори за управление и контрол

Екипът на "Костов и партньори" ще Ви предостави консултации във връзка с договорите за управление и контрол на търговско дружество. Отношенията между дружеството и неговия управител се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците, или от едноличния собственик. При сключване на този вид договор би трябвало да се определи и базисното възнаграждение, което да се дължи от дружеството всеки месец и което да не зависи от финансовите резултати на управляваното предприятие. Свободното определяне на съдържанието на договора позволява то да се доближи максимално до режима на трудовите правоотношения. В този контекст, адвокатите на "Костов и партньори" ще ви консултират и във връзка с правата и задълженията Ви, касаещи облагането на доходите на физическите лица по ЗОДФЛ, относно възнагражденията за положен личен труд в дружества и кооперации от съдружници, акционери и член-кооператори.

 

Ако имате нужда от адвокат, специалист фирмено право в гр.Пловдив, моля обърнете се към екипа на кантора "Костов и партньори" сега и тук:

Имейл - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и телефон: 0888915215

 

logo-footer_new.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kostovpartners.bg
© 2024 Kostovpartners.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns