Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kostovpartners.bg

Наредби

Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в гр.Пловдив.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

Приложение № 1 към Решение № 198, взето с Протокол № 10 от 28.05.2009г.

Изм. и доп. с Решение № 427, взето с Протокол № 18 от 25.10.2012г.

                                                                                      

 

                  РАЗДЕЛ I

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.(1) С настоящата наредба се уреждат обществените отношения,

свързани с осигуряването и опазването на обществения ред и създаване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите на територията на Община Пловдив.

(2) Наредбата се прилага по отношение на:

1. Всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на

територията на Община Пловдив;

2. Собствениците, ползвателите и наемателите на жилищни сгради;

3.Управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените за общо ползване части на сгради и прилежащите терени;

4. Управителите и представляващите търговски дружества, едноличните търговци, предприятията, учрежденията, организациите, юридическите лица с нестопанска цел, а така също и лицата, развиващи търговска дейност на територията на Община Пловдив;

5. Ръководствата на търговски дружества, предприятия, учреждения,

организации, юридически и физически лица, ползващи територии в промишлените зони.

Чл.2. Определените от Кмета  длъжностни лица от Община Пловдив,

Районните администрации и други упълномощени по съответния ред органи са

задължени да упражняват контрол по спазване  изискванията на Наредбата и

да налагат глоби и имуществени санкции на нарушителите.

Чл.3. Задължават се:

(1) Физическите лица, едноличните търговци и  юридическите лица  да

оказват съдействие на служителите от общинската/районна администрация при изпълнение на служебните им задължения относно прилагане

разпоредбите на настоящата Наредба.

(2) Гражданите са длъжни, при поискване от компетентните длъжностни

лица, упражняващи контрол по спазване изискванията на настоящата Наредба, да удостоверяват своята самоличност, съгласно разпоредбите на чл.6 от Закона за българските документи за самоличност (обн., ДВ, бр. 93 от 11.08.1998 г.).

 

РАЗДЕЛ II

ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

 

Чл.4.( Изм. и доп. с Решение № 427, взето с Протокол № 18 от 25.10.2012г.) За осигуряване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите, както и за  осигуряване подгранични нива на шум в тихите зони  и урбанизираните територии, се забранява:

        (1) Изм. и доп. с Решение № 427, взето с Протокол № 18 от 25.10.2012г.) Вдигането на шум, смущаващ спокойствието на обитателите в жилищните  сгради от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 22.00 ч. до 08.00 ч., а във вечери, предхождащи почивни дни от 23,00 до 10,00 ч.

        (2) Вдигането на шум  от озвучителни системи и други електронни

устройства  на открито в частни имоти, както и в такива публична и

частна общинска собственост, смущаващи обществения ред и спокойствието

на обитателите на околните жилищни сгради след 21.00 часа.

(3) (Изм. и доп. с Решение № 427, взето с Протокол № 18 от 25.10.2012г.) Вдигането на шум над граничните стойности, регламентирани в Таблица 2 към Приложение № 2 към чл.5 от Наредба № 6 от 26.06.2006 г. на МЗ и МОСВ.

(4) Свиренето на музикални инструменти и пеенето в жилищни сгради,

репетиране, преподаване и музициране се разрешава в работни дни от

седмицата от 09.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 21.00 часа, а в почивните дни /събота и неделя/ от 10. 00 до 14. 00 ч. и от 16. 00 до 20. 00 ч.

(5) Провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на

нерегламентирани места – тротоари, площади, улици, междужилищни пространства, градини, паркове и други територии общинска собственост,

както и в частни имоти, водещи до нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите.

(6) Забраната по ал.1-3 и ал. 5 не се прилага при обществени или други прояви, разрешени или съгласувани по установения нормативен ред с

общинската/районните администрации и органите на ОДМВР.

(7) Ползването на общински площи от улични музиканти, певци, артисти и други самодейци без разрешение от Кмета на Община Пловдив или

упълномощено от него длъжностно лице.

(8) Употребата на алкохолни напитки и други упойващи вещества, извън определените по съответния ред места.

(9) (Нова с Решение № 427, взето с Протокол № 18 от 25.10.2012г.) Нарушението на правилата и нормите за изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство. При необходимост от извършване на измерване на нивото на шума, контролът се осъществява от упълномощени за целта общински служители, съвместно с представители на Регионална здравна инспекция – Пловдив.

 

Чл.5. Забранява се:

(1) Употребата на огнестрелни, газови, пневматични и механични оръжия, устройства, пиротехнически средства и взривни вещества, застрашаващи спокойствието, здравето и живота на гражданите.

(2) Носенето на огнестрелно, газово, пневматично и механично оръжие и други общоопасни средства в заведения, дискотеки, училища и други сгради

с обществено предназначение.

(3) Употреба на пиротехнически изделия с увеселителна или друга цел без изрично писмено разрешение, издадено от упълномощен от Кмета на Община

Пловдив ресорен Заместник-кмет.  За издаване на разрешение заявителят

представя и Разрешение за употреба, издадено от органите на МВР.

(4) Търговията на пиротехнически изделия  без надлежно  Разрешение от органите на МВР за търговия с пиротехнически изделия, съгласно ЗКВВООБ и

Правилника за неговото прилагане.

Чл.6. Забранява се:

(1) Хвърлянето на неизгасени цигари и други огнеопасни предмети и

течности в съдовете и другите съоръжения за смет.

(2) Извършването на огнеопасни и взривоопасни дейности от лица, без

наличието на съответно съгласуване или разрешение от компетентните органи, както и извън определените за целта места.

Чл.7.(1) Председателите на управителните съвети на сгради в режим на етажна собственост, съответно управителите, следва да осигурят денонощно

заключване на входните врати, както и монтиране на домофони уредби или

звънци в сградите.

(2)Собствениците и обитателите на сграда или отделен вход в режим на етажна собственост са длъжни да:

1. Вписват в книгата на собствениците членовете на своите домакинства и обитателите.

2. Към книгата на собствениците се води приложение, в което всеки

собственик вписва притежаваните или взети за отглеждане животни.

(3) Председателят на управителния съвет/управителят/ във всяка сграда или вход в режим на етажна собственост, е длъжен да:

1. Води книга на собствениците  във всяка сграда или вход в режим на етажна собственост.

2. Вписва в книгата на собствениците  във всяка сграда или вход  в

Публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на етажна

собственост, създаден в общинската или районната администрация.

3 .Председателят на управителния съвет/управителят/вписва в книгата на собствениците обстоятелствата, подлежащи на вписване в публичния

регистър по чл.44 от Закона за управление на етажната собственост,

както и промените в тях.

(4) Кметът на района упражнява контрол по регистрация на сгради или

отделни входове в режим на етажна собственост.

(5) За задоволяване на битови потребности, строителни, монтажни или

ремонтни дейности  в сградите, етажна собственост, може да се извършват само от 08.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 19.00 часа в работните дни, а със съгласието на засегнатите собственици в сградата – и в почивните и празнични дни.

(6) В сгради, в режим на етажна собственост, се забранява:

1. Преграждането на общите части, освен с изричното решение на общото събрание на входа.

2. Складирането на строителни и лесно запалими материали, отпадъци и предмети в общите части на сградата (коридори, стълбищни и етажни площадки, тавани, подпокривни пространства, мазета, шахти и др.), които

трябва да се поддържат свободни и проходими.

3. Извършването на търговски, стопански и други производствени

дейности, с изключение на разрешените по установения ред.

4. Простирането пред прозорците, на балконите и терасите над нивото и извън парапета откъм улици, площади, паркове.

5. Поставянето на балконите и терасите на покъщнина и други неукрепени предмети над нивото на парапета.

6. Поставянето на цветя по прозорците, терасите и балконите, освен ако са здраво закрепени и надлежно отводнени.

7. Изтърсването и изтупването от балконите, терасите и прозорците на жилищни сгради, освен на местата и през времето, регламентирани в

Правилника за вътрешния ред, приет от общото събрание на собствениците.

Чл.8. Забранява се:

(1) Извършването на действия, противни на добрите нрави, съобразно

обичайната практика и обществения ред.

(2) Излагането и рекламата на вестници, списания и друга литература и артикули с еротично съдържание, както и такива, насаждащи етническа  омраза по улиците, подлезите, обществения транспорт и други подобни

обществени места.

(3) Продажбата на вестници, списания и друга литература и артикули с еротично съдържание, както и такива, насаждащи етническа омраза по

улиците, подлезите, обществения транспорт и други подобни обществени места.

(4) Поставянето на плакати и други рекламни материали, показващи или провокиращи насилие, както и употреба на наркотични и упойващи вещества.

(5) Прожектирането на филми с еротично или порнографско съдържание,

както и продажбата на билети за същите без в афишите да е посочено, че в

салона не се допускат лица под 18 години.

(6) Продажбата и даването под наем на видеокасети и оптични дискове с еротично съдържание на лица под 18 години.

(7) Играенето на хазартни игри по улиците, площадите, парковете,

зелените площи и други обществени места.

(8) Озвучаването и онагледяването на хазартни игри извън помещенията на провеждането им.

(9) Всякакви форми на провеждане на  боеве с животни.

Чл.9.(1) Забранява се:

1. Писането, драскането и лепенето на обяви, афиши, плакати и други извън регламентираните от Община Пловдив за това места, както и по

витрини, фасади и огради на търговски обекти, жилищни и административни

сгради, без разрешение на собственика, управителя или изпълнителния

директор на съответната фирма или учреждение.

Административно-наказателна отговорност за неизпълнението на горната разпоредба носят:

1.1. Едноличните търговци, управителите или представляващите търговски дружества, предприятия, учреждения, организации,  политически партии и сдружения с нестопанска цел, чиято дейност се популяризира по този

начин.

1.2. Физическите и юридически лица, които извършват поставянето или разлепването на обяви, афиши, плакати и други рекламни материали извън

определените за целта места.

2. Поставянето на изборни материали, освен на определените от Кмета на общината места. В 30-дневен срок след провеждане на избори

представителите на политическите партии са длъжни да премахнат

поставените изборни материали.

3. Късането и повреждането на обяви, реклами, нагледни агитационни

материали и други, поставени на определените за тази цел места по

съответния ред.

4. Къпането на хора и животни в река Марица, градските фонтани,

откритите водоеми и Гребен канал, освен в специално предназначените за

тази цел места.

5. Използването на плавателни съоръжения от всякакъв тип на територията на общинските водни площи, Гребната база и река Марица без разрешение от съответните организации, стопанисващи водните площи и при условията, определени от общината.

6. Добивът на инертни материали (пясък, баластра и др.) от поречието на река Марица в чертите на гр.Пловдив.

7. Употребата на алкохолни напитки и други упойващи вещества по

улиците, площадите, парковете, зелените площи и други обществени места.

8. Просията под каквато и да е форма на обществени места.

9. Ограждането на тротоари и части от улици, алеи, площади и други, поставянето на съоръжения (скоби, метални ограничители, обозначителни табели, изкуствени неравности по платното за движение и др.),

ограничаващи правото на преминаване и паркиране, както и поставянето на

маркировки (графични, цифрови и други обозначения) върху същите, без

съответното разрешение, издадено от предвидени в нормативен акт органи.

Същите следва да се премахнат от общинската/районната администрация за сметка на нарушителите.

10. Повреждането и преместването на пътните, тротоарните, градинските и парковите настилки, осветителните тела, скулптурно-декоративните елементи, парковите и архитектурни елементи (пейки, детски съоръжения, чешми, фонтани и други), пътните съоръжения и принадлежностите на уличната, пътната и алейната мрежа (пътни знаци, табели, указатели,

решетки на отводнителните шахти, капаци на ревизионни шахти, ограждащи

пана и решетки, съдове за смет), ако деянието не съставлява престъпление. На нарушителите се съставя акт за установяване на административно нарушение, като размерът на наложената с наказателното постановление глоба или имуществена санкция е равен на сумата на причинените щети, които се установяват от комисия, назначена от Кмета на района.

(2) На собственици и управители на заведения за хранене и развлечение, в които се провеждат мероприятия, свързани с масово събиране и посещение на малолетни и непълнолетни лица, се разрешава провеждане на същите след получаване на писмено разрешение, издадено от упълномощен от Кмета на Община Пловдив ресорен Заместник- кмет.  Редът за издаване на

разрешението се определя със заповед на Кмета на Община Пловдив.

(3) Забранява се:

1. Собствениците, управителите и лицата, осъществяващи търговска

дейност в заведения за хранене и развлечение, в които се сервира алкохол, да допускат лица от 14- годишна до 18-годишна възраст, без родител (настойник, попечител или друго лице, полагащо грижи за детето) за придружител в рамките на работното време за обектите. За обекти, в

които не се сервира алкохол, ако детето не е навършило 14-годишна възраст, забраната важи за времето след 20.00 часа на денонощието. Ако родителите, попечителите и другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител.

2. Продажбата на тютюневи изделия, алкохолни напитки, печатни издания с порнографско или еротично съдържание на непълнолетни, както и

допускането им в заведения за хазартни игри.

3. Продажбата на бира, спиртни напитки и тютюневи изделия на

територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици,

лечебни и здравни заведения.

4. Присъствието на обществени места на лица до 14-годишна възраст след 20.00 часа, както и на лица до 18-годишна възраст след 22.00 ч. без

родител (настойник, попечител или друго лице, полагащо грижи за детето)

за придружител. Ако родителите, попечителите и другите лица, които полагат грижи за детето, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител.

При нарушаване на забраната по тази точка административно-наказателната отговорност се носи от родителя (настойника, попечител или друго лице, полагащо грижи за детето). При установяване на нарушение по тази точка се уведомяват незабавно органите на МВР – Пловдив, Дирекция „Социално подпомагане“ и отдел „Закрила на детето“ към Агенция «Социално

подпомагане» -  регион Пловдив.

5. Управителите на питейни заведения, кафенета, дискотеки и други

заведения за хранене и развлечения, в чиято програма са включени еротични танци, да допускат посещението на лица до 18 години.

Чл.10. Забранява се:

(1) Построяването на естради и палатки по улиците, площадите,

междублоковите пространства и други обществени места без писмено разрешение на Кмета на Община Пловдив или упълномощено от него лице.

(2) Миенето с питейна вода на улиците, площадите, дворовете на

производствените предприятия и обществените организации, алеите, участъците в дворовете за селскостопанско производство и в урегулираните поземлени имоти на гражданите.

(3) Миенето на моторни превозни средства по улиците, площадите, детските и спортни площадки, озеленените междублокови и други пространства. За тази цел да се използват специализираните за това обекти – оборудвани

автомивки и сервизи.

(4) Возенето в превозните средства от обществения транспорт на сандъци с резервни части и други принадлежности на превозното средство, които пречат на пътниците и създават опасност от замърсяване, както и на лесно запалими течности и газове.

(5) Качването и возенето в обществени превозни средства на граждани в нетрезво състояние със замърсени облекла и багажи, които могат да изцапат останалите пътуващи и да замърсят превозните средства.

(6) Използването на превозни средства на обществения транспорт за

предизборна  агитация, освен в случаите, регламентирани в специален закон.

(7) Тютюнопушенето от водачите и пътниците в обществения градски

транспорт и такситата по време на работа.

   (8) (Изм. и доп. с Решение № 427, взето с Протокол № 18 от 25.10.2012г.)

Превозът на животни в средствата на обществения транспорт, с изключение на случаите регламентирани в други местни нормативни документи.

(9) Употребата на храна, напитки, алкохол и други упойващи вещества в превозните средства на обществения транспорт.

(10) Водачите на обществения градски транспорт да пускат високо музика и да поставят постери и плакати в/или извън кабината.

(11) Продължителното загряване и форсиране на място на автомобилните двигатели в жилищните квартали в часовете от 22.00 часа до 06.00 часа.

(12) При констатиране на случаи на кражби и други противообществени

прояви, нарушаващи обществения ред и сигурността на движението в масовия

градски транспорт, водачите на превозните средства от масовия градски

транспорт са длъжни да уведомят дежурния от общинска полиция, който изпраща веднага патрулна кола на мястото на инцидента за предприемане предвидените в закона действия.

(13) Използването на междублоковите пространства – общинска собственост  за земеделски цели и животновъдство.

Чл.11.(1) Не се изисква разрешение за работно време на заведения за

хранене и развлечение и други  търговски обекти, издадено от районната

администрация, когато функционират  в интервала:

1. За обекти, находящи се в жилищни сгради и сгради със смесено

предназначение,  от  06.00 часа до 23.00 часа.

2. За обекти, находящи се в сгради, използвани за нежилищни дейности, от 06.00 часа до 24.00 часа.

(2) За удължено работно време на търговските обекти – заведения за

хранене и развлечения, магазини, игрални зали, компютърни зали, бензиностанции и обектите към тях, автомивки и други обекти за търговия

и услуги, се изисква писмено разрешение от Кмета на района, в който се

намира обекта. Редът за издаване на разрешенията се определя със заповед

на Кмета на Община Пловдив. Разрешение за удължено работно време на

заведения, които се намират в жилищни сгради или сгради със смесено

предназначение се издава след представяне на решение на общото събрание

на собствениците, взето по реда на чл.17, ал.3 от Закона за етажната

собственост.

(3) Разрешение за удължено работно време на заведения за хранене и

развлечение, които се намират  в радиус до 30 метра от жилищни сгради,

се издава след представяне на протокол за замерване на шума, издаден от

оторизирана лаборатория, без да се изисква съгласие по реда на чл.17, ал.3 от Закона за етажната собственост.

(4) След изтичане на разрешеното работно време обектът трябва да е

прекратил  всякаква дейност по почистване, зареждане и обслужване.

(5) При неспазване на удълженото работно време от търговските обекти, определено в разрешението, издадено по реда на ал.2, и две нарушения, констатирани с акт на контролен орган, разрешението за удължено работно време се отнема.

(6) Разрешение за удължено работно време за срок от една година не се издава на заведения за хранене и развлечение и на други търговски

обекти, за които има две и повече влезли в сила наказателни постановления, издадени за нарушение разпоредбите по чл.11, ал.(2),  ал.(3)  и ал.(4)  от настоящата наредба.

(7) Забранява се използването и консумацията на маси за открито

сервиране към заведения за хранене и развлечение, с изключение на обектите, които имат издадено разрешение за удължено работно време:

1. Пред и под жилищни сгради, в сгради със смесено предназначение,

както и в радиус 30 м от тях, в часовия интервал от 22.00 часа до 08.00 часа, през зимния период и 23. 00 до 08. 00 часа през летния период.

2. За обекти, находящи се в сгради, използвани за нежилищни дейности, в интервала  от 24.00 часа до 06.00 часа.

(8) Забранява се използването на озвучителни тела пред заведенията за хранене и развлечения, смущаващи спокойствието на гражданите:

1. Пред и под жилищни сгради, в сгради със смесено предназначение,

както и в радиус 30 м от тях, в часовия интервал от от 14.00 часа до

16.00 часа и от  22.00 часа до 08.00 часа.

2. За обекти, находящи се в сгради, използвани за нежилищни дейности, в интервала от 24.00 часа до 06.00 часа.

(9) При наличие на жалби за шум и вибрации от търговските обекти,

разположени в тихите зони и урбанизирани територии, жалбоподателят

представя протокол за замерване на шума, издаден от оторизирана

лаборатория. Контролът по тази алинея се осъществява от Кмета на

общината или упълномощени длъжностни лица.

(10) При констатиране на две нарушения на чл. 11, ал. 7 с влезли в сила наказателни постановления, административния орган издал разрешението за поставяне на маси за открито сервиране по реда на Наредбата за реда и

условията за поставяне на преместваеми съоръжения за търговска дейност

издава заповед за прекратяване на действието му.

Чл.12.(1) Зареждането на магазините със стока става директно от

превозното средство през задния вход на магазинните помещения или складове с изключение на тези, които са в пешеходната зона (без престояване на стоките по тротоарите и уличните платна), в часовете, определени от съответните органи на общината. По същия ред става и извозването на освободения амбалаж.

(2) Превозните средства, обслужващи строителни обекти, могат да се

движат по забранени за движение улици (ако обектът се намира на такава

улица) след получаване на разрешение за преминаване от Кмета на района,

в който попада обектът. Разрешението се съгласува с отдел «Организация и

безопасност на движението» или компетентните общински органи по

организация и безопасност на движението на територията на Община Пловдив.

Чл.13 Забранява се:

(1) Достъпът на лица  употребили алкохол и други упойващи вещества в сгради и на места, предназначени за обществено ползване като:

административни сгради (открити за публичен достъп), лечебни, детски и учебни заведения и други.

(2) Изхвърлянето на семки, люспи, черупки, угарки, опаковки, употребени билети и други отпадъци, извън определените за целта места.

 

РАЗДЕЛ III

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ И ДРУГИ

ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ

 

Чл.14. Забранява се провеждането на събрания, митинги и демонстрации на открито без предварително писмено уведомяване на Кмета на общината.

Чл.15. За свикване на събрание, митинг или друго обществено мероприятие на открито организаторите уведомяват писмено Кмета на общината най-малко 48 часа преди началото му, като посочват  целта, мястото и времето на събранието или митинга и предполагаемия брой на участниците.

(2) Редът и условията за даване на разрешение за провеждане на  масови спортни прояви, концерти, фестивали, религиозни и други масови

обществени мероприятия  се определя със заповед на Кмета на Община Пловдив.

(3) Организаторът осигурява собствена или наета охрана за спазване на обществения ред, медицинско обслужване, транспорт и ако е необходимо

съдействието на органите за противопожарна безопасност.

(4) Организаторите на обществено-политически, протестни и всякакви други масови прояви се задължават да спазват предварително заявените в

общината място, време и маршрут на движение.

Чл.16.(1) За провеждане на манифестация или шествие се изисква спазване на условията по предходния член, като срока за уведомяване на Кмета на Общината е най- малко пет дни, преди датата на провеждане на

мероприятието, като се изисква посочване на началния и крайния пункт,

маршрута, броя и вида на транспортните средства, ако се използват такива, както и предполагаемия брой на участниците.

(2) При неотложни случаи срока е двудневен.

(3) Автомобилните, спортните състезания, кросовете и други мероприятия по улиците и площадите се провеждат след  разрешение,  издадено от упълномощен от Кмета на Община Пловдив ресорен Заместник-кмет.  За

мероприятието задължително се уведомяват и органите на сектор «Пътна

полиция», и сектор  «Охрана на обществения ред» към ОДМВР – Пловдив.

Чл.17. Ако са постъпили уведомления за провеждане на обществени прояви от различни организатори за едно и също време, място, маршрут или с

пресичащи се маршрути, право за провеждането има организаторът, регистрирал първи необходимото уведомление.

Чл.18. При провеждане на спортни и други масови прояви по стадионите, спортните зали и други обществени места се забранява:

(1) Хвърлянето на бомбички, ракети и други подобни предмети, както и внасянето на предмети, които при употреба биха застрашили живота и

здравето на други лица, като вериги, боксове, тояги и други. Предметите

се отнемат за унищожаване.

(2) Внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки и други

упойващи вещества, посещението на лица в нетрезво състояние, както и

тютюнопушенето в закрити зали.

(3) Ползването на свирки, звънци и други подобни в закрити помещения.

(4) Забранява се провеждането без надлежни разрешения на състезания с автомобили, мотоциклети и други МПС.

Чл.19. Граждани и длъжностни лица, нарушаващи установения ред за

организация и провеждане на общественополитически, протестни и всякакви

други масови прояви, се наказват с глоба или имуществена санкция по реда

на тази наредба, ако не подлежат на по-тежко наказание.

 

РАЗДЕЛ IV

СПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА

ДЕЙНОСТ

 

Чл.20.(1) Търговецът е длъжен да постави на входа на търговския обект или в близост до него следната информация:

1. фирмата и адреса  на управление на търговеца;

2. работно време на търговския обект;

3. името и фамилията на лицето, отговорно за обекта;

4. телефон за контакт с лицето, отговорно за обекта;

(2) Когато търговският обект е затворен, търговецът обявява това на

входа на търговския обект или в близост до него.

(3) Лицата, осъществяващи търговска дейност в заведения за  хранене и развлечение и обектите за търговия с храни, са длъжни да съставят

лист-меню за кухненска и сладкарска продукция и карт-меню за спиртни и

безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи на стоките

и услугите.

(4) Лист-менюто и карт-менюто трябва да бъдат поставени на всяка маса или да бъдат предоставени на всеки потребител преди поръчката и при

представяне на сметката без покана от страна на клиента.

(5) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага при заведения за бързо

обслужване, павилиони и временни заведения за обществено хранене, където

е достатъчно ценоразписът да бъде поставен на видно за потребителите

място.

(6) Търговските обекти, предлагащи  различни видове услуги, обявяват цените на същите чрез ценоразпис, поставен на видно за потребителите място.

Чл.21.(1) Забранява се устройването на зони за търговска дейност и

амбулантна търговия (търговия на дребно на тротоари, улици, площади,

панаири, пазари и други подобни), както и временно ползване на рекламни

и незастроени площи без съответното разрешение. Търговията на открито се

извършва само с разрешение, издадено от община Пловдив или от съответната районна администрация по ред, определен в наредбите на Общински съвет-Пловдив. Разрешението се издава само за конкретно определен общински терен – публична или частна общинска собственост.

(2) Забранява се търговията и разполагането на търговски обекти и

съоръжения за търговски и обслужващи дейности (маси, сергии, кабини,

павилиони, витрини, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци,

часовници, табла и др.), както и устройването на зони за улична търговия

върху озеленените площи.

(3) Разрешението за търговия на открито или за поставяне на

преместваемото съоръжение за търговия на открито се издава на конкретно

физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице и не се преотстъпва за ползване от други лица. При повторно нарушение на тази разпоредба, установено с акт на контролен орган, на нарушителите се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер, но не повече от максимално определения размер на глобите и имуществените санкции, определени съгласно настоящата наредба.

(4) Забранява се извършването на търговска дейност извън определената в разрешителното квадратура.

При нарушение на тази разпоредба, на нарушителите се налага санкция в троен размер, но не повече от максимално определения размер на глобите и

имуществените санкции, определени съгласно настоящата наредба.

(5) Търговците са длъжни да съхраняват в обекта всички необходими

документи, удостоверяващи  правомерното ползване  и функциониране на

обекта (документ за собственост или договор за наем, документ за съдебна

и данъчна регистрация, разрешение или удостоверение за ползване,

удостоверение за утвърдена категория, разрешение за удължено работно

време и други разрешителни документи), които са длъжни да представят при

поискване на упълномощените длъжностни лица, упражняващи контрол по тази

наредба.

(6) Продаваните стоки от амбулантни търговци се изземват след съставяне на констативен протокол/акт за установяване на административно нарушение и подробен опис на вещите към него. Описът е неразделна част от

протокола/акта. След заплащане на глобата или имуществената санкция,

наложена от Кмета на Община Пловдив с наказателно постановление,задържаните като обезпечение на вземането стоки, се връщат  на собственика.

Чл.22. Забранява се:

(1) Инсталирането на скари, грилове, барбекюта и други съоръжения за топлинна обработка на хранителни продукти на открито, предизвикващи

отделянето на дим и миризми.

(2) Продажбата на хранителни стоки на открито, с изключение на случаите, когато за същите е издадено временно удостоверение за регистрация на обекта от органите на РИОКОЗ и след получаване на разрешение от

районната/общинска администрация, по ред, определен в наредбите на

Общински съвет-Пловдив.

(3) Продажбата на селскостопанска продукция извън устроените пазари и тържища за селскостопанска продукция.

(4) Амбулантна търговия със:

1. стоки, които поради този начин на предлагане могат да бъдат опасни за здравето.

2. лекарства.

3. стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.

(5) Продажбата на цигари и алкохол от автомати на открито.

(6) Продажбата на открито на тиквени и слънчогледови семки на

територията на Община Пловдив;

(7) Продажба и нарязване на  дърва и дървен материал в частни имоти, в които няма строителство, но са разположени складове за дърва и дървен материал без съответното разрешение от общинската/районната

администрация и след съгласуване със специализираните контролни органи –

РИОКОЗ, службите по противопожарна безопасност  и др.

(8) Ползването на преместваемо съоръжение за домуване на МПС (гаражна клетка) за всякакъв друг вид дейност, различна от предвидената в

разрешението.

Чл.23. Собствениците/ползвателите на заведения за развлечения(бар,

коктейл-бар, кафе-бар, дискотека, бар-клуб, пиано-бар, бар-казино, бар-вариете, нощен бар ) са длъжни:

(1) Да осигурят охранително-пропускателен режим в обектите, съгласуван с органите на МВР.

(2) Да вземат необходимите мерки и да създадат организация за

недопускане в заведенията на лица с огнестрелно оръжие или друго оръжие/ножове, боксове, бухалки и др./, включително като оборудват

заведенията с необходимите технически средства за откриване на хладно

оръжие: камери, паникбутони, детектори за метал, както и да създадат

предпоставки за безопасното им функциониране.

(3) Да поставят на видно място информация за максималния капацитет/брой места/ на обекта при осъществяване на търговска дейност – чрез Удостоверението за утвърдена категория или друг документ, издаден от

съответната районна администрация.

(4) В случаите, когато в заведение за хранене и развлечение се провежда масово обществено мероприятие/абитуриентски бал, ревю, честване на

семейни празници и др.подобни/, броят на клиентите не трябва да надвишава броя на местата за консумация, регламентиран в Удостоверението за утвърдена категория или друг документ, издаден по съответния ред.

Чл.24.(1) Собствениците и ползвателите на заведения за хранене и

развлечение и обекти за търговия и обслужване са длъжни да осигурят

ефикасна вентилационна система в обектите, като не допускат отделяне на

дим и миризми.

(2) Собственици и ползватели на заведения за хранене и развлечение и обекти за търговия и обслужване, са длъжни да не превишават допустимите

норми за шум спрямо други живущите в същата или съседни жилищни и обществени сгради.

        (3) (Изм. и доп. с Решение № 427, взето с Протокол № 18 от 25.10.2012г.) При наличие на жалби за шум в околната среда, в случаите описани в чл.4, ал. 3, се извършва замерване на показателите на шум от специализирана акредитирана лаборатория или от упълномощени от кмета на общината общински служители, притежаващи сертификати и/или лицензи за съответната правоспособност. При надвишение на законово регламентираните   норми, доказано въз основа на измерванията, служителите от специализираните служби по контрол дават предписание със срок за отстраняване на нарушението. За неизпълнение на предписанието на контролните органи на нарушителите се налага санкция.

 

РАЗДЕЛ V

КОНТРОЛ

 

Чл.25.(1) Нарушенията по тази наредба се установяват с актове, съставени от длъжностните лица, определени със заповед на Кмета на Община Пловдив.

(2) Установяването на нарушенията по Закона за управление на етажната собственост се извършва с протокол, съставен от управителния съвет.

Когато в етажната собственост няма избран управителен съвет, протоколът се съставя от управителя и двама собственици, определени с решение на общото събрание. Констативният протокол съдържа данни за лицето,

извършило нарушението, описание, време и дата на извършване на нарушението. След съставянето на протокола председателят на управителния съвет/управителят/ незабавно го предоставя на районната администрация.

(3) Актовете за установяване на административни нарушения по Закона за управление на етажната собственост се съставят от упълномощените

длъжностни лица от районните администрации.

(4) Въз основа на съставените актове Кметът на Общината или упълномощен Заместник-кмет  издава наказателните постановления по Закона за

управление на етажната собственост.

(5) Установяването на нарушенията, издаването, връчването и обжалването на издадените наказателни постановления се извършва по ред, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания.

(6) Задължава се Кметът на Община Пловдив веднъж годишно да представя пред Общински съвет-Пловдив отчет за констатираните нарушения,

съставените актове и издадените наказателни постановления за нарушаване

разпоредбите  на настоящата наредба.

(7) Кметът на Община Пловдив определя и длъжностни лица за извършване на контрол върху работата на длъжностните лица по чл. 25, ал. 1, които съставят актовете за установяване на нарушенията на Наредбата, извършени от последните.

 

РАЗДЕЛ VI

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ

РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.26.(1) За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба,  в

зависимост от тежестта на нарушението или за нанасяне на щети на

елементите на градската среда и инфраструктура в големи размери, установени от комисии към районните администрации, назначени със Заповед на Кмета на Община Пловдив, се налага глоба или имуществена санкция в размери, определени съгласно ал. 4.

(2) При вдигане на шум над пределно допустимите норми, както и за

нарушаване разпоредбите на чл. 11, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 7 и ал. 8,

на собствениците/ползвателите на заведения за хранене и развлечение, в

зависимост от тежестта на нарушението, се налага глоба или имущствена

санкция в размери, определени съгласно ал. 4.

(3) Нарушението се счита с особено голяма тежест, когато е извършено от физическо или юридическо лице повече от три пъти в рамките на една календарна година и причинява щети на елемните на градската среда и

инфраструктура в големи размери,  или е свързано с трайно нарушаване

условията за отдих и спокойствие на гражданите.

(4) За административни нарушения с особено голяма тежест или в големи размери, нарушителите се наказват с :

1. Физически лица, както и лицата, допуснали извършването на такива нарушения – глоба в размер до 5 000 лв.

2. Едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер до 50 000 лв.

(5) За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, овластените за това органи дават предписания със срок за изпълнението им.

(6) При неизпълнение на дадено предписание от контролните органи за

отстраняване на допуснатите нарушения по тази наредба, на нарушителите

се налага глоба или имуществена санкция.

(7) Лицата, призовани с писмена покана, надлежно връчена от

общинската/районната администрация, са длъжни да се явят в определения

ден и час в съответната общинска служба, освен ако не са налице уважителни причини за неявяването им.

(8) При неизпълнение на разпорежданията по ал.6 и ал.7 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридически лица –

имуществена санкция, в размер от 500 до 5 000лв.

Чл.27.(1) При повторно нарушение от същия вид размерът на глобата или имуществената санкция се удвоява.

(2) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

(3) За нарушения, извършени при осъществяване на дейността на

предприятия, учреждения, организации и търговски дружества, заведения и

други търговски обекти, административнонаказателна отговорност носят

ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени,

както и работниците или служителите, които са ги извършили.

(4) За нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни и лица, поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили.

(5) На физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица и

сдружения с нестопанска цел, за които е констатирано с акт на контролен

орган, че са нарушили разпоредбите на тази наредба на територията на

Архитектурно-музеен резерват «Старинен Пловдив», се налага глоба или

имуществена санкция в двоен размер, съгласно определения в Раздел

«Административнонаказателни разпоредби», но не повече от максимално

определения размер на глобите съгласно настоящата наредба.

Чл.28. Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в

подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или информация с цел възпрепятстване на проверката, се наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 1000 лв.

Чл.29. На длъжностните лица, на които е възложено установяване

нарушенията по чл. 25, ал. 1 от наредбата, за неизпълнение на произтичащите от това задължения, се налага глоба в размер от 300 до 1 000 лв.

Чл. 30.( Изм. и доп. с Решение № 427, взето с Протокол № 18 от 25.10.2012г.) За нарушение на разпоредбите на чл.4, чл.5, чл.6, чл.14, чл.16 и чл.21, на физическите лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридически лица – имуществена санкция, в размер от 100 до 1000 лв. и отнемане правото на упражняване на дейност.

Чл.31. За нарушение на разпоредбите на чл.7, чл.8, чл.9, чл.10, чл.18, чл.19 и чл.22, на физическите лица се налага глоба, а на едноличните

търговци и юридически лица – имуществена санкция, в размер от 50 до 500 лв.

Чл.32. За нарушение на разпоредбите на чл.11, чл.12, чл.20 и чл.23,  на физическите лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридически

лица – имуществена санкция, в размер от 200 до 1000 лв.

Чл.33. За нарушение на разпоредбите на чл.13, на физическите лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридически лица – имуществена

санкция, в размер от 20 до 100 лв.

Чл.34. За нарушение на разпоредбите на чл.24, на физическите лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридически лица – имуществена

санкция, в размер от 500 до 2000 лв.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.8 от Закона за нормативните актове и влиза в сила от 01 юли 2009 г. и се публикува в два местни

ежедневника.

§ 2. Наредбата е приета с Решение № 198, взето с Протокол № 10 от 28. 05. 2009 г. на Общински съвет – гр.Пловдив.

§ 3. Действащите към момента на влизане в сила на настоящата Наредба разрешителни за удължено работно време на заведения за хранене и

развлечение, и обекти за търговия и услуги запазват действието си до

изтичане на срока на разрешението и се преиздават без представяне на

протокол по смисъла на чл. 17, ал. 3 от ЗЕС, освен в случаите на изрично

волеизявление от страна на общото събрание на етажната собственост, с

което администрацията е длъжна да се съобрази.

§ 4. Считано от 1 юли 2009г. районните администрации да съобразят

издаването на нови разрешения и други документи с разпоредбите на

настоящата Наредба за осигуряване на обществения ред.

§ 5.Разпоредбите на чл.7, ал.(2), ал.(3) и ал.(4) влизат в сила след утвърждаване на образеца на книгата на собствениците от Министъра на

регионалното развитие и благоустройство.

        § 6. (Изм. и доп. с Решение № 427, взето с Протокол № 18 от 25.10.2012г.)

 Задължава Кмета на Община Пловдив да упълномощи длъжностни лица от общинската администрация, които да упражняват специализиран контрол на шума и вибрациите

§ 7. Елементите на градската среда и инфраструктура включват:

1. Сгради и паметници на културата.

2. Зони за обществен отдих-паркове, зелени площи, детски площадки и пешеходни алеи.

3. Градско обзавеждане-пейки, беседки, чешми, фонтани, статуи,

паметници и др.

4. Градска инфраструктура-тротоари, пътни платна, стълби, рампи, улично осветление, обществени паркинги,  и др.

§ 8 Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Пловдив продължава своето действие до влизане в сила Наредба за осигуряване на обществения ред.

 

 

 

 

logo-footer_new.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kostovpartners.bg
© 2023 Kostovpartners.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns