Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kostovpartners.bg

Процедури и договори

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Договор за лицензия на производствен опит. Процедура. Изготвяне на договор за лицензия на производствен опит.

 

 

Правна уредба: чл. 587 – 599 ТЗ;

Определение: С този договор лицензодателят - титуляр на право върху производствен опит отстъпва срещу възнаграждение изцяло или отчасти ползването на монополното си право ноу-хау, на лицензополучателя.

Характеристики:

-         двустранен;

-         консенсуален;

-         формаен;

-         възмезден;

-         вписва се в регистъра на Патентно ведомство;

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Договор за превоз. Процедура. Изготвяне на договор зая превоз.

 

 

Правна уредба – чл. 367 – 379 от Търговския закон (ТЗ)

 

Определение -  Съгласно ТЗ договорът за превоз е договор, по силата на който превозвачът се задължава срещу възнаграждение и чрез използване на превозно средство да промени положението на лица или предмети в пространството.

Следва да се вземе предвид, че в ТЗ са уредени общите положения на договора за превоз, като по отношение на различните видове превоз (в зависимост от използваното превозно средство) са налице специални правила и специална правна уредба, която дерогира общата. Пример за горното са следните нормативни актове:

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Договор за наем.

 

Правна уредба – чл. 228 – 239 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Определение: Съгласно легалната дефиниция, с договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ за временно ползване, а наемателят - да му плати определена цена.

Характеристики:

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Договор за банков кредит.

 

 

Правна уредба: чл.430- чл.432 ТЗ.

Определение: Това е договор, по силата на който банката се задължава да отпусне на заемателя парична сума за определена цел и при уговорени условия и срок, а заемателят се задължава да ползва сумата съобразно уговореното и да я върне след изтичане на срока, както и да плати договорената лихва – чл.430, ал.1 и 2 от ТЗ. Договорът е двустранен, консенсуален, формален, възмезден, с продължително изпълнение. Основното задължение на банката е да предостави капитал, а на замодателят – да плати лихвата и да върне заетата сума. 

 

Лихвата по банковия кредит представлява по своята правна същност цената или възнаграждението, което заемополучателят е длъжен да плати на кредитора за ползването на предоставените му парични средства. Това е цената на капитала, който се отчуждава за временно ползване. Заемателят става собственик на паричната сума. Паричната сума се уговаря в българска или чуждестранна валута и трябва да се върне в съответната. Задължителен елемент от договора за банков кредит е целта, за която се отпуска кредитът. Използването на паричните средства за други цели е основание за предсрочна изискуемост на кредитите – чл.432, ал.1 от ТЗ.

logo-footer_new.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kostovpartners.bg
© 2022 Kostovpartners.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns