Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kostovpartners.bg

Процедури и договори

Саморъчно или нотариално завещание?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Саморъчно или нотариално завещание?

 

Завещанието е едностранна безвъзмездна сделка – едностранно волеизявление на дадена личност, насочено към пораждане на правни последици за след смъртта на наследодателя.

Наследникът получава само това, което е било в патримониума на завещателя – част от него(например само конкретен имот) или всички движими и недвижими вещи, банкови влогове и други активи, съставляващи наследството.

 

1.Особености при саморъчното завещание.

Саморъчното завещание следва да бъде съставено, като се напише изцяло ръкописно от завещателят. Проблемът е, че такова завещание не може да бъде съставено от лица, които са инвалиди и не могат да пишат с ръцете си или от неграмотни лица. Според императивната норма на чл.25, ал.1 от Закона за наследството написването на саморъчно завещание следва да се извърши лично от завещателя, а не под негова негова диктовка с почерка на трето лице, тъй като това ще направи документа(завещанието) нищожен – той няма да породи правни последици. Всичко това сочи, че саморъчното завещание не може да бъде написано на машина, на компютър, след което разпечатано на принтер, то не може да бъде съставено и на друг език. Саморъчното завещание трябва да съдържа също датата, на която е съставено и да е подписано лично от завещателя.Подписът трябва да бъде поставен след завещателните разпореждания, като той може да се изразява в изписване на трите имена на подписващия и/или в саморъчен подпис.

Така съставено, саморъчното завещание може да бъде предадено за пазене на нотариуса в запечатан плик. В тази хипотеза, нотариусът съставя изричен протокол върху самия плик, след коетопротоколът се подписва от лицето, което е представило завещанието и от нотариуса и се завежда в специален регистър.

Предаденото за пазене на нотариуса саморъчно завещание, може да бъде поискано и върнатообратно само лично на завещателя. За връщане на завещанието се прави отбелязване в специалния регистър, което се подписва от завещателя, двама свидетели и нотариуса.

Лицето, в което е оставено за пазене едно саморъчно завещание, трябва веднага след като узнае за смъртта на завещателя, да поиска обявяването му от нотариуса. Нотариусът обявявана завещанието, като съставя протокол, в който описва състоянието на завещанието и отбелязва неговото разпечатване. Протоколът са подписва от лицето, което е представило завещанието и от нотариуса. Към протокола се прилага книгата, на която е написано завещанието, приподписана на всяка страница от същите лица. Когато завещанието е било предадено за пазене у нотариус (чл.25, ал. 2 ЗН), горните разпоредби се изпълняват от този нотариус, у когото се намира завещанието – чл. 27 ЗН.

 

2.Нотарилано завещание.

Очевидно когато завещанието изисква по-засилена правна сигурност или следва да се направи завещателно разпореждане от инвалид или неграмотен, единственият възможен вариант е нотариалното завещание. Нотариалното завещание се извършва пред съответния нотариус.Компетентен да извърши завещанието е всеки нотариус, независимо от района на неговото действие – чл. 570, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Това е едно улеснение на гражданския оборот по отношение на завещателните разпореждания, защото например сделките с недвижими имоти, предвидени в хипотезата на чл. 570, ал. 1 ГПК, се изготвят само от нотариусите по местонахождението на имота. Нотариалното завещание се извършва в присъствието на двама свидетели – аргумент от чл. 24, ал. 1 ЗН. Съгласно чл. 24, ал. 2 ЗН завещателят изявява устно своята воля на нотариуса, който я записва така, както е изявена, след което прочита завещанието на завещателя в присъствието на свидетелите. Завещанието се подписва от завещателя, от свидетелите и от нотариуса. Нотариалното завещание се изготвя във формата на нотариален акт.

3.Нотариална такса – съгласно т. 9 от Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Тарифата) за извършване на нотариално завещание таксата е 50 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв. Таксата по т. 8 е пропорционална такса според удостоверявания материален интерес, а съгласно чл. 96 във връзка с параграф 2 от ДР на ЗННД удостоверяваният материален интерес се определя по реда на чл. 33 от Закона за местните данъци и такси, тоест данъчната оценка на завещаваното имущество. Съгласно т. 20, б) от Тарифата за изготвяне на проект на нотариално завещание се събира таксата по т. 8 от Тарифата. Ако в едномесечен срок самото завещание бъде извършено от същия нотариус, таксата по т. 9 не се събира. За извършване на акт за отмяна на завещание и за изготвяне на проект на нотариален акт за отмяна на завещание се събира таксата по т. 1 от Тарифата – 30 лв. Посочените такси са без ДДС.

 

 

logo-footer_new.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kostovpartners.bg
© 2023 Kostovpartners.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns