Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kostovpartners.bg

Процедури и договори

Договор за лицензия на производствен опит.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Договор за лицензия на производствен опит. Процедура. Изготвяне на договор за лицензия на производствен опит.

 

 

Правна уредба: чл. 587 – 599 ТЗ;

Определение: С този договор лицензодателят - титуляр на право върху производствен опит отстъпва срещу възнаграждение изцяло или отчасти ползването на монополното си право ноу-хау, на лицензополучателя.

Характеристики:

-         двустранен;

-         консенсуален;

-         формаен;

-         възмезден;

-         вписва се в регистъра на Патентно ведомство;

 

 

Предмет на договора:

Договорът за отстъпване на ноу-хау има за предмет фактически монопол върху знания, умения, опит. С договора се предоставят знания, умения и опит, които към момента на сключването му са недостъпни за страната, която иска да ги усвои. Едната страна (лицензодател) се задължава да разкрие знанията, уменията или опита, който притежава, на другата страна (лицензополучател), която се задължава срещу това да заплати възнаграждение. Лицензополучателят, на когото се разкриват знанията, уменията или производствения опит, се задължава да ги пази в тайна. Лицензодателят, който ги предоставя, трябва в максимална степен да ги разясни и направи достъпни и лесноусвоими от лицензополучателя, така че да осигури правилната им и успешна експлоатация.

Понятието ноу-хау означава знания, умения, опит (ноу-хау може да е едно от тях или тяхна комбинация). То е въведено за първи път през 1953 г. в американското законодателство. Международната асоциация за закрила на индустриална собственост определя ноу-хау като знания и практически опит от технически, търговски, управленски, финансов или друг характер, приложими в професионалната практика. Според Световната организация за интелектуална собственост ноу-хау е съвкупност от научни знания и производствен опит, представляващи икономическа ценност, чието използване и приложение предполага определени знания и технически възможности от техния притежател (или лицензополучател). Ноу-хау като обект на интелектуалната собственост:

- е практически приложим и има икономическа стойност, осигуряваща предимство на владеещия го пред неговите конкуренти на пазара;

- отличава се от други обекти на интелектуалната собственост с конфиденциалния си характер: преди сключването на лицензионния договор ноу-хау е бил недостъпен за лицензополучателя, който след сключването му се задължава да пази в тайна сведенията за производствения опит, върху който му е отстъпено право на ползване.

 

Видове ноу-хау:

1. Ноу-хау от технически характер:

1.1. научно-технически решения, които не отговарят на критериите за патентоспособност;

1.2. научно-технически решения, които са патентоспособни, но умишлено се пазят в тайна (причините за това могат да са различни - напр. по-краткият срок на закрила, сравнен с по-дългия срок на морално остаряване на информацията, съдържаща се в тях и др.).

1.3. научно-техническа информация, която сама по себе си е не патентоспособна, но без която е невъзможно прилагането на вече съществуващо патентно решение;

1.4. производствен опит и умения.

2. Ноу-хау от икономически характер:

2.1. оригинални организационно-управленски решения, информация за административно-организационни структури, организация на работа, координация между производствени звена;

2.2. иновативни решения, свързани с реализацията на продукцията (търговски ноу-хау), методи за маркетингови проучвания, обратна връзка с потребители и конкуренти и др.

2.3. финансово-икономически решения (финансов ноу-хау), свързани с ефективното изпълнение на финансови планове, методи за определяне на себестойността на продукцията, методи за изчисляване на обращаемостта на капитала, оригинални методи на мениджънт и др.

 

Особености:

- лицензодателят трябва да осигури на лицензополучателя спокойно и несмущавано ползване на отстъпените права;

- лицензионен договор се сключва винаги за определена територия. В случай, че в договора за лицензия не е уговорено друго, се смята, че лицензията е предоставена за ползване на територията на Република България;

- договорът се сключва за определен обем производство, за определена цена на изделията, за това че лицензионната продукция може да се продава само с търговската марка на лицензодателя и др.

 

Видове лицензионни договори:

чрез лицензионния договор може да се предостави изключителна, неизключителна, пълна (неограничена) или ограничена лицензия:

1/ изключителна лицензия:

- правото да се използва обекта се придобива единствено от изключителния лицензополучател;

- изключителната лицензия трябва да е изрично уговорена;

- лицензодателят по договор за изключителна лицензия няма право да предоставя лицензии със същия предмет на други лица;

2/ неизключителна лицензия:

- лицензодателят си запазва правото да отстъпва лицензии на други лица, както и сам да използва лицензирания обект.

3/ пълна лицензия:

- лицензодателят отстъпва на лицензополучателя правото да използва обекта на интелектуална собственост по всички възможни начини;

- лицензодателят губи права върху лицензионния обект за срока на лицензионния договор. След изтичане на срока на договора лицензодателят си възстановява иключителното право върху обекта.

 

Договор за сублицензия:

ТЗ предоставя възможност на лицензополучателя да сключи договор за сублицензия, преотстъпвайки на друго лице правото да ползва предмета на лицензията, но само ако:

- е лицензополучател по договор за изключителна лицензия;

- в същия договор не е било изключено правото му да преотстъпва;

- в същия договор е било предвидено правото му да преотстъпва след като получи изрично съгласие от лицензодателя за това и той го е получил. Съгласно второто изречение на чл. 596, ал. 2, от ТЗ лицензодателят може да откаже само ако са налице важни причини.

 

Прекратяване на договора:

Договорът за лицензия на производствен опит се прекратява:

1. при изтичане на срока на договора;

2. с предизвестие:

- безсрочен договор за лицензия се прекратява с писмено предизвестие на една от страните;

- ако срокът за предизвестие не е определен с договора, той е шестмесечен, но лицензодателят не може да прекрати договора, преди да е изтекла първата година от действието му.

3. при обективна невъзможност за изпълнение на някоя от страните по договора;

4. при разваляне на договора по вина на една от страните.

5. Мълчаливо продължаване на договора - ако след изтичане на срока на договора лицензополучателят продължи да ползва предмета на лицензията със знанието и без противопоставянето на лицензодателя, договорът се смята продължен до установения със закон срок за закрилата му.

 

Изготвяне на договор за лицензия на производствен опит можете да получите незабавно като услуга, чрез запитване на имейл: оТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Цена на договора - 180лв. Направете своето запитване онлайн сега за да получите своята отстъпка от 20% сега.

 

 

 

 

logo-footer_new.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kostovpartners.bg
© 2024 Kostovpartners.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns