Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kostovpartners.bg

Публикации

Развод по исков път.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

Развод по исков път. Бракоразводен адвокат в Пловдив.

 

Всеки един от съпрузите може да иска развод, когато според него бракът е дълбоко и непоправимо разстроен и другият съпруг не е съгласен бракът да се прекрати по взаимно съгласие. Непълнолетен или ограничено запретен съпругможе сам да предяви иск за развод, както и да бъде ответник по иск за развод.

 

Съпругът, който желае прекратяването на брака подава писмена молба до районния съд, в която посочва своите имена, адрес и ЕГН и имената и адреса на ответника. В молбата се излагат изчерпателно фактите от живота на съпрузите, които са причинили дълбокото и непоправимо разстройство на брака. Ако изброяването не е изчерпателно и има основания, които не са посочени, но са настъпили до приключване на устните състезания и са станали известни на съпруга, те не могат да послужат като основание за предявяване на нов иск за развод в случай, че съдът отхвърли иска за развод.

 

С иска за развод задължително се предявяват и разглеждат исковете за упражняване на родителските права, когато има ненавършили пълнолетие деца, личните отношения между децата и родителите, издръжката на децата, ползването на семейното жилище след развода, издръжката между съпрузите и фамилното име.

 

Към молбата се прилагат удостоверения за сключен граждански брак, за раждане на децата, за доходи на съпрузите и други доказателства в подкрепа на изложените в исковата молба твърдения и квитанция за внесена държавна такса в размер на 25 лева.

 

Молбата и писмените доказателства се подават в два екземпляра – за съда и за ответника, а когато има и родени от брака деца се подава и копие за Дирекция „Социално подпомагане”.

 

Прилагат се и комплект статистически сведения по образец: декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, сведения за съпрузите и съобщение за прекратен граждански брак, с който комплект ищецът може да се снабди от интернет страницата на съда.

 

Съдебното производство започва с първото по делото заседание, в което съпрузите трябва да се явят лично. При неявяване на ищеца без уважителни причини производството се прекратява. В съдебното заседание съдът е длъжен да напъти страните към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.

 

Ако страните постигнат съгласие за медиация или друг способ за разрешаване на спора делото се спира. Всяка от страните може да иска възобновяване на производството по делото в шестмесечен срок. Ако такова искане не бъде направено в шестмесечен срок, делото се прекратява.

 

При постигане на споразумение между страните в зависимост от съдържанието му делото или се прекратява, или се преминава към производство по развод по взаимно съгласие.

 

Ако страните не постигнат съгласие за доброволно уреждане на спора производството по делото продължава.

В производството за развод подлежат на доказване фактите, довели до дълбоко и непоправимо разстройство на брака и които са изложени в исковата молба. Когато дълбоко и непоправимо разстройство на брака не се установи, съдът отхвърля иска за развод. Нов такъв може да се предяви само при наличие на факти, настъпили и станали известни на съпруга след приключване на устните състезания.

 

С решението за допускане на развода съдът се произнася относно вината за разстройството на брака, само ако някоя от страните е поискала това. Решението за развод на районния съд влиза в сила, макар и да е обжалвано само в частта му относно вината. С решението съдът определя и окончателната държавна такса - до 50 лева, но не по-малко от 20 лева, която се внася по сметка на районния съд. Когато е определена и издръжка, задълженото лице дължи и държавна такса върху издръжката в размер на 4% върху сборът на платежите за три години.

 

Съдебните разноски се възлагат върху виновния съпруг. Когато няма вина или когато и двамата съпрузи са виновни, разноските остават в тежест на всеки от тях, както са ги направили.

 

За дела, касаещи развод, моля обърнете се към нас на имейл:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или към адв.Атанас Костов на телефон: 0888915215

 

 

logo-footer_new.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kostovpartners.bg
© 2024 Kostovpartners.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns